Sektionens översiktliga verksamhet leds av sektionens styrelse, som väljs av sektionsmedlemmarna under ett av verksamhetsårets så kallade sektionsmöten. Styrelsen består av samtliga nämndordföranden, samt en intern strategisk grupp, kallad förvaltningen, vilka är de som ansvarar över ett tillhörande organ inom sektionen.

Styrelsen fungerar som en kommunikationskanal mellan sektionens alla organ och arbetar dels strategiskt mot sektionens syfte, och dels representativt gentemot KTHs institutioner och ledning, THS och inför andra sektioner på KTH. 


Adrian Germer

Ordförande

ordf@open.ths.kth.se

Ordförande är ansvarig för styrelsens arbete och ledning i stort och har därför full insyn i alla sektionens organ och har rätt att delta på alla organs möten med yttranderätt.

Tilda Lindblad Aderud

Vice Ordförande

viceordf@open.ths.kth.se

Vice ordförande är ordförandes högra hand. Tillsammans med ordförande ska de hålla koll på, och leda, sektionens arbete på strategisk nivå. Denne har därför full insyn i alla sektionens organ och har rätt att delta på alla organs möten med yttranderätt.

Av tradition fylls rollerna som sektionens vice ordförande och sektionens sekreterare av samma person.

Sixten Thorelli

Kassör

kassor@open.ths.kth.se

Sektionens kassör är den person som har hand om sektionens ekonomi i stort.

Victor Forsebäck

Näringslivsansvarig

naringslivsansv@open.ths.kth.se

Näringslivsansvarig är nämndordförande för näringslivsnämnden.

Näringslivsnämnden ska verka för att sektionen och sektionens mottagning får in sponsorer genom att erbjuda olika organisationer något som gynnar båda parter.

Elsa Kieffer

Kommunikations- & informationsansvarig

komint@open.ths.kth.se

Kommunikations- & informationsansvarig, förkortad KomInt, är nämndordförande för kommunikationsnämnden KN (aka. SÄPO).

Kommunikationsnämnden ansvarar för sektionens kommunikation mellan nämnder, styrelsen, medlemmarna och utomstående parter. Nämnden ansvarar även för sektionens merch och märken samt kommunikationsmedier och har som syfte att hålla dessa uppdaterade.

Måns Deroueche Hasselberg

Studienämndsordförande

sno@open.ths.kth.se

Studienämndsordförande, förkortad SNO, är studienämndens ordförande och har det officiella ansvaret för studienämnden. SNO och PAS arbetar tillsammans och är fria att dela upp nämndens arbetsuppgifter mellan sig.

Martin Blyberg

Lokalansvarig

lokalansvarig@opensektionen.se

OPEN:s lokalansvarig är tillsammans med sin motsvarighet hos Bergssektionen ansvariga för sektionslokalen, vårt hem ljuva hem med det vackra namnet Hardox.

Hanna Kadir

Programansvarig student

pas@open.ths.kth.se

Programansvarig student, kallad PAS, är tillsammans med SNO ansvarig för utbildningsbevakningen på programmet. PAS och SNO jobbar tillsammans för att hitta förbättringsområden i kurserna samt förmedla dessa till kurs-och-programansvariga. Brett arbetar också PAS och SNO med studentinflytande via THS (Tekniska Högskolans Studentkår) där, till exempel, anonymitetsfrågan på tentor drivits mm. PAS och SNO har också en budget för studierelaterade inköp, exempelvis kurslitteratur till sektionslokalen med mera. Om man önskar söka till PAS, hjälper det om man är ganska rak-på-sak, och kan framföra sina och andras åsikter för ansvariga, sant är van med Email.

Arthus Björk-Fournie

Idrottsansvarig

idrottsansv@open.ths.kth.se

Idrottsansvarig är idrottsnämndens nämndordförande.

Elena Poli

Skyddsombud & JML

skyddsombud@open.ths.kth.se

Sektionens skyddsombud ansvarar för medlemmarnas hälsa och välbefinnande. Skyddsombudet är även sektionens JML-ansvariga och därför ansvarig för sektionens arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Skyddsombudet jobbar reaktivt, exempelvis vägleder skyddsombudet studenter som vill göra anmälan om störningar eller händelser.
JML-ansvarig gör förebyggande arbete, exempelvis i form av projekt som förbättrar miljön på sektionen och öka medvetenhet om studenters rättigheter och skyldigheter.

Skyddsombudet har nära kontakt med THS och kårens Studiemiljöansvariga, forum för att utbyta erfarenheter med andra JML- och SSO:er samt ingående utbildning, allt för att försäkra att jobbet går smidigt.

Posten behöver en kandidat som vågar säga ifrån, som brinner för allas likabehandling, trivsel och rättighet till en säker studiegång på KTH! Meriterande om man tidigare arbetat med trivsel, säkerhet och kultur inom organisation.

Maximus Occasus

Klubbmästare

kbm@open.ths.kth.se

Klubbmästaren är klubbmästeriets nämndordförande och har det officiella ansvaret för klubbmästeriet. Klubbmästaren och vice klubbmästaren arbetar tillsammans och är fria att dela upp nämndens arbetsuppgifter mellan sig.

Lukas Vajlok

Vice Klubbmästare

kbm@open.ths.kth.se

Vice klubbmästare är klubbmästeriets ekonomiskt ansvarige och ansvarar för klubbmästerinämndens ekonomi i samråd med sektionens kassör.

Saga Kallblad

Mottagningsansvarig

mottagning@open.ths.kth.se

Mottagningsansvarig är mottagningens nämndordförande och har det officiella ansvaret för mottagningen. Mottagningsansvarig arbetar tillsammans med vice mottagningsansvarig och sektionens mottagningsrådgivare, och är fria att dela upp nämndens arbetsuppgifter mellan sig.

Elias Korhonen Lönnström

Vice Mottagningsansvarig

mottagning@open.ths.kth.se

Vice mottagningsansvarig är mottagningsnämndens ekonomiskt ansvarige och ansvarar för mottagningens ekonomi i samråd med sektionens kassör.

Victor Nåhls & Alonso Avarro

Revisorer

revisor@open.ths.kth.se

Revisorer har i ansvar att verifiera att styrelsen gör det de ska, enligt Open-sektionens stadgar.

Julius Häger, Marc Hofberg, Oskar Vesterlund, Juris Homickis och Adrian Troedsson

Valberedningen

val@open.ths.kth.se

Valberedningen hjälper till att anordna valen genom att samla kandidater, jämföra deras kompetenser och förorda alternativ.