Sektionens översiktliga verksamhet leds av sektionens styrelse, som väljs av sektionsmedlemmarna under ett av verksamhetsårets så kallade sektionsmöten. Styrelsen består av samtliga nämndordföranden, samt en intern strategisk grupp, kallad förvaltningen, vilka är de som ansvarar över ett tillhörande organ inom sektionen.

Styrelsen fungerar som en kommunikationskanal mellan sektionens alla organ och arbetar dels strategiskt mot sektionens syfte, och dels representativt gentemot KTHs institutioner och ledning, THS och inför andra sektioner på KTH. 


Philip Axelsson

Ordförande

ordf@open.ths.kth.se

Ordförande är ansvarig för styrelsens arbete och ledning i stort och har därför full insyn i alla sektionens organ och har rätt att delta på alla organs möten med yttranderätt.

Anton Stock

Vice Ordförande

viceordf@open.ths.kth.se

Vice ordförande är ordförandes högra hand. Tillsammans med ordförande ska de hålla koll på, och leda, sektionens arbete på strategisk nivå. Denne har därför full insyn i alla sektionens organ och har rätt att delta på alla organs möten med yttranderätt.

Av tradition fylls rollerna som sektionens vice ordförande och sektionens sekreterare av samma person.

Anh Do-Quang

Kassör

kassor@open.ths.kth.se

Sektionens kassör är den person som har hand om sektionens ekonomi i stort.

Oskar Vesterlund

Näringslivsansvarig

naringslivsansv@open.ths.kth.se

Näringslivsansvarig är nämndordförande för näringslivsnämnden.

Näringslivsnämnden ska verka för att sektionen och sektionens mottagning får in sponsorer genom att erbjuda olika organisationer något som gynnar båda parter.

Juris Homickis

Kommunikations- & informationsansvarig

komint@open.ths.kth.se

Kommunikations- & informationsansvarig, förkortad KomInt, är nämndordförande för kommunikationsnämnden SÄPO.

Kommunikationsnämnden ansvarar för sektionens kommunikation mellan nämnder, styrelsen, medlemmarna och utomstående parter. Nämnden ansvarar även för sektionens merch och kommunikationsmedier och har som syfte att hålla dessa uppdaterade.

Saga Tran

Studienämndsordförande & Lokalansvarig

sno@open.ths.kth.se, lokalansvarig@open.ths.kth.se

Studienämndsordförande, förkortad SNO, är studienämndens ordförande och har det officiella ansvaret för studienämnden. SNO och PAS arbetar tillsammans och är fria att dela upp nämndens arbetsuppgifter mellan sig.

OPEN:s lokalansvarig är tillsammans med sin motsvarighet hos Bergssektionen ansvariga för sektionslokalen, vårt hem ljuva hem med det vackra namnet Hardox.

Marc Hofberg

Programansvarig student & Idrottsansvarig

pas@open.ths.kth.se, idrottsansv@open.ths.kth.se

Programansvarig student, kallad PAS, är tillsammans med SNO ansvarig för utbildningsbevakningen på programmet. PAS och SNO är fria att fördela studienämndens arbete mellan sig.

Idrottsansvarig är idrottsnämndens nämndordförande.

Yulia Riffo Hagberg

Skyddsombud & JML

skyddsombud@open.ths.kth.se

Sektionens skyddsombud ansvarar för medlemmarnas hälsa och välbefinnande. Skyddsombudet är även ansvarig för sektionens arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling.

William Fyles

Klubbmästare

kbm@open.ths.kth.se

Klubbmästaren är klubbmästeriets nämndordförande och har det officiella ansvaret för klubbmästeriet. Klubbmästaren och vice klubbmästaren arbetar tillsammans och är fria att dela upp nämndens arbetsuppgifter mellan sig.

Alonso Navarro

Vice Klubbmästare

kbm@open.ths.kth.se

Vice klubbmästare är klubbmästeriets ekonomiskt ansvarige och ansvarar för klubbmästerinämndens ekonomi i samråd med sektionens kassör.

Elis Lindgren

Mottagningsansvarig

mottagning@open.ths.kth.se

Mottagningsansvarig är mottagningens nämndordförande och har det officiella ansvaret för mottagningen. Mottagningsansvarig arbetar tillsammans med vice mottagningsansvarig och sektionens mottagningsrådgivare, och är fria att dela upp nämndens arbetsuppgifter mellan sig.

Linus Nilsson

Vice Mottagningsansvarig

mottagning@open.ths.kth.se

Vice mottagningsansvarig är mottagningsnämndens ekonomiskt ansvarige och ansvarar för mottagningens ekonomi i samråd med sektionens kassör.

Victor Nåhls & Rasmus Maråk

Revisorer

revisor@open.ths.kth.se

Revisorer har i ansvar att verifiera att styrelsen gör det de ska, enligt Open-sektionens stadgar.

Julius Häger (sammankallande), Amandus Lande, Filippa Althoff, Jacob Westergren & Lucas Lund

Valberedningen

val@open.ths.kth.se

Valberedningen hjälper till att anordna valen genom att samla kandidater, jämföra deras kompetenser och förorda alternativ.