Nedan följer de villkor som Sektionen för Öppen Ingång (OPEN), orgnr: 802493-8311, (nedan ”OPEN”) tillämpar för sin verksamhet.

  1. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/17 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan GDPR.

2. Som laglig grund för personuppgiftsbehandling gäller, i enlighet med GDPR artikel 6, följande:

a. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

Förklaring: Med detta menas att OPEN behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla de skyldigheter vi har gentemot dig som medlem genom OPENs stadga med tillhörande reglemente (styrdokument). Vad som menas med ”avtal” är de ovannämnda styrdokument som gäller mellan dig som medlem och OPEN då du upprättar ett medlemskap hos oss.

b. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. 

Förklaring: Se förklaringen för punkt 2a.

3. Personuppgifter som behandlas hos OPEN i samband med köp (ej inräknat barverksamhet med tillhörande verksamhet) lagras i sju månader efter slutförd order. Detta för att försäkra oss om att kunden har haft tillräcklig tid att reklamera och vi har haft tillräcklig tid att avhjälpa felet.

Förklaring: Med detta menas att OPEN lagrar dina personuppgifter även efter att din order är färdigbehandlad. Detta för att vi har en rättslig förpliktelse mot dig som kund att åtgärda ev. fel på varan efter reklamation. Detta i enlighet med 26 § konsumentköplagen (1990:932).

4. OPEN är personuppgiftsansvarig.

5. Som personuppgiftsansvarig informerar OPEN dig om följande rättigheter du som medlem har:

  • Rätt till att ta del av dina personuppgifter som behandlas hos oss (registerutdrag).
  • Rätt att rätta felaktiga personuppgifter om dig som vi behandlar (rättelse).
  • Rätt att invända mot våra rutiner för behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen gällande OPENs behandling av dina uppgifter. Länk till information om ”hur klagomål lämnas” på Datainspektionens hemsida.

För att lära dig mer om dina rättigheter rekommenderar vi dig att ta del av ytterligare information på Datainspektionens hemsida.

6. Mottagare av uppgifterna är OPEN. Vid eventuella problem med betalning kan OPEN lämna ut vissa personuppgifter till vår betalningsleverantör Payson. Vidare kan OPEN komma att lämna ut dina personuppgifter vid förfrågan från myndighet eller annat offentligt organ om så krävs av lag, annan författning eller myndighetsbeslut eller annars om utlämningen av personuppgifter sker till en myndighet som behöver ta del av uppgifterna som ett led i dess brottsbekämpande verksamhet.

7. För information om dig som samlas in och behandlas av vår betalningsleverantör Payson är det det de som är personuppgiftsansvariga. Information om Paysons personuppgiftsbehandling hittar du här.

8. För att kontakta oss gällande ärenden om personuppgiftsbehandling, skicka ett e-postmeddelande till  
kassor@open.ths.kth.se