Köpeavtal

Köpeavtal

OPEN | 20 november 2019

OPEN Emblem 4k

Nedan följer köpeavtal mellan Sektionen för Öppen Ingång (OPEN) (orgnr: 802493-8311), nedan ”OPEN”, och konsument som genomför köp hos OPEN.

  1. Ångerrätt OPEN tillämpar ångerrätt på fjorton (14) dagar utom i särskilda fall. I de fall som beskrivs är enligt 10 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler lagstadgade ångerrätt om 14 dagar inte tillämplig. Detta då det avser en vara som tillverkats, eller tjänst som beställts, efter konsumentens anvisningar och som har en tydlig personlig prägel (11 § ovan nämnd lag).

  2. Reklamation Reklamation av vara kan göras inom sex månader. Reklamation sker per e-post till ordf@open.ths.kth.se.

  3. Ansvar OPEN ansvarar inte för eventuell skada kunden kan lida genom nyttjande av OPEN:s tjänster, oavsett om tjänsten nyttjats riktigt eller ej. Genom att ingå köpavtal med OPEN förbinder sig kunden att inte väcka skadeståndstalan, exempelvis för ren förmögenhetsskada till följd av OPEN:s verksamhet, mot OPEN förutom de fall skadestånd kan följa av tvingande lagstiftning. Kunden svarar själv för att granska att slutprodukten överensstämmer med de specifikationer kunden angett vid beställning.

  4. Behörig domstol Stockholms tingsrätt ska vara behörig domstol vid tvist mellan avtalsparterna.

  5. Integritetspolicy Om OPEN:s behandling av personuppgifter hittar du information här.