Nedan följer användaravtal mellan Sektionen för Öppen Ingång (OPEN) (orgnr: 802493-8311), nedan ”OPEN”, och konsument som genomför köp hos OPEN.

  1. Ångerrätt OPEN tillämpar ångerrätt utom i särskilda fall. I de fall som beskrivs är den enligt 10 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler lagstadgade ångerrätt om 14 dagar är inte tillämplig. Detta då det avser en vara som tillverkats efter konsumentens anvisningar och som har en tydlig personlig prägel (11 § ovan nämnd lag).
  2. Reklamation Reklamation av vara kan göras inom sex månader. Reklamation sker per e-post till komint@open.ths.kth.se.
  3. Ansvar OPEN ansvarar inte för eventuell skada kunden kan lida genom nyttjande av OPENs tjänster, oavsett om tjänsten nyttjats riktigt eller ej. Genom att ingå köpavtal med OPEN förbinder sig kunden att inte väcka skadeståndstalan, exempelvis för ren förmögenhetsskada till följd av OPENs verksamhet, mot OPEN förutom de fall skadestånd kan följa av tvingande lagstiftning. Kunden svarar själv för att granska att slutprodukten överensstämmer med de specifikationer kunden angett vid beställning.
  4. Behörig domstol Stockholms tingsrätt ska vara behörig domstol vid tvist mellan avtalsparterna.
  5. Integritetspolicy Om OPENs behandling av personuppgifter hittar du information här.
  6. Uppförandepolicy för vad som tolereras hos OPEN hittar du här